لینک های پرکاربرد برای دریافت خدماتی مانند بارکد فروشگاهی GTIN و ایران کد یا حتی شناسه کالا و شناسه خدمت به شرح زیر می باشند.


آدرس: http://mcs.irancode.ir

کاربرد: دریافت ایران کد کالا برای شرکت مناقصات سامانه ستاد و یا حضور در سامانه تامین کنندگان شرکت نفت.

ایران کد

آدرس: http://portal.gs1-ir.org

کاربرد: دریافت بارکد بین المللی GTIN از سازمان جهانی GS1 و عرضه موحولات در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشان.


آدرس: http://setadiran.ir – سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت