بارکد

بارکد چیست؟ و چگونه کار ورود اطلاعات را در پایانه های فروش ساده می کند؟