درخواست ایران کد

ایران کد را می توان ۱ یا ۲ روزه یا تعرفه دولتی ثبت نمود و یا می توان با انتخاب نماینده و یا واسطه نامناسب ماه ها برای دریافت آن منظر ماند و آخر هم با پیشنهاد دریافت هزینه های اضافه، غیر واقعی و غیر قانونی روبرو شد.

پس از انتخاب نماینده و سپردن صدور بارکد و ایران کد با آن، دیگر تغییر نماینده برای ادامه کار فرایندی بسیار مشکل خواهد بود، پس در همین ابتدا درست انتخاب نمائید.

در شرکت مشاوران مشکات شرق، افتخار مدیران و پرسنل این است که بدون چشم داشت و منت، ۱ یا ۲ روزه پرونده ثبت نام شده را به پایان برسانند، چرا که آماده نشدن همین بارکد به ظاهر ساده تولید و چاپ بسته بندی تولید کننده را به تعوبق خواهد انداخت.

تا کنون به بیش از ۴۰۰۰ متقاضی حدود ۲۰۰ هزار بارکد ارائه نموده ایم، این متقاضیان از سراسر کشور بوده و همچنان این شرکت را به یکدیگر معرفی می کنند.

سایر بخشهای سایت را برای درک بهتر فرآیند و تصمیم گیری مطالعه نمائید.

و برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمائید.

ثبت نام و درخواست ایران کد و بارکد بین المللی

در بایگانی